Students


Graduate Students

PhD StudentPeriodOriginal Affiliation
Xiaohan GaoSince Sep. 2020BS @ Yuanpei, PKU
Jing MaiSince Sep. 2021BS @ EECS, PKU
Jiarui WangSince Sep. 2021BS @ EECS, PKU
Zizheng GuoSince Sep. 2022BS @ EECS, PKU (Turing Class)
Yuxiang ZhaoSince Sep. 2022MS @ Shenzhen Institute of Advanced Technology, CAS
Yifan ChenSince Sep. 2023BS @ EECS, PKU (Turing Class)
Jiang XunSince Sep. 2023MS @ EE, Nanjing University

Undergraduate Students

Research AssistantPeriodAffiliation
Chunyuan ZhaoSince Summer 2022BS @ COE, PKU
Bingyang LiuSince Summer 2023BS @ EECS, PKU (Applied Physics)
Yufan DuSince Summer 2023BS @ EECS, PKU (Applied Physics)

Alumni

(Including visiting students)

NamePeriodAffiliation
Haoyu YangJul. - Oct. 2019PhD @ CUHK (Joined NVIDIA)
Peiyu LiaoSep. - Oct. 2019PhD @ CUHK
Kunpeng JiangFall 2019BS @ EECS, PKU
Yibai MengJul. 2020 - Aug. 2021BS @ EECS, PKU (Joined UC Berkeley)
Dawei GuoSep. 2021 - Jul. 2023BS @ EECS, PKU (Joined UC San Diego)